Doprava ZDARMA pro objednávky nad 2 000Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

                                                                 1. Všeobecná ustanovení


1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně (straně prodávající) je právnická osoba NEYWER s.r.o, s místem podnikání 739 45 Fryčovice 646, IČ: 25875787 (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

2.    Kupujícím může být i spotřebitel nebo podnikatel.

3.    Spotřebitelem je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím.

4.    Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo nebo DIČ, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

5.    Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená dále v těchto VOP a reklamační podmínky a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

6.    Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

7.    Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

8.    Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá Prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace Kupujícího (objednávky doručené elektronické) na formuláři, který je k dispozici při první registraci Kupujícího v internetovém obchodě.

9.    Tyto VOP se použijí i na případy, kdy je mezi Prodávajícím a Kupujícího uzavírána i jiná smlouva (smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služeb apod.), podle které dodává Prodávající za úplatu Kupujícímu  zboží, jiná plnění nebo služby; práva a povinnost stran takové smlouvy se pak řídí přiměřeně těmito VOP.

10.    Prodávající sděluje, že

a.    není-li sjednáno jinak, požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího;
b.    ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
c.    v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
i.    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii.    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
iii.    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání Prodávajícího.

d.    spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
i.    o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
ii.    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
iii.    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
iv.    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
v.    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
vi.     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
e.    v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
f.    spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.


                                                                   2. Objednání zboží


1.    Prodávající nabízí možnost objednání zboží (uzavření smlouvy) prostřednictvím webového portálu (e-shopu) na adrese URL: http://www.NEYWER.cz; smlouvy skrze tento portál jsou uzavírány v elektronické podobě. Kupující tak získává možnost pohodlného nákupu přímo ze svého domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně.

2.    V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží může každý zájemce o uzavření smlouvy kontaktovat Prodávajícího na e-mailu: info@neywer.cz

3.    Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.


                                                                 3. Potvrzení objednávky

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email, případně prostřednictvím SMS na Kupujícím zadané telefonní číslo. Pokud po odeslání objednávky e-mail nebo SMS nedorazí, může se Kupující obrátit na Prodávajícího přímo na adresu info@neywer.cz.


                                                               4. Platba a dodání zboží

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:
1. Česká pošta - balík do ruky v ČR - 100 Kč (dobírka +30 Kč)
2. Zásilkovna - 50 Kč (dobírka +30 Kč)
3. Zásilkovna - doručení na adresu - 90 Kč (dobírka +30 Kč)

Kdy se poplatky neplatí:

1. pro zásilky v ČR při nákupu nad 2000 Kč


Odesílání zásilek probíhá obvykle nejbližší pracovní den ráno po oznámení o odeslání. Přepravce doručuje obvykle do následujícího pracovního dne na adresu kupujícího. Závazné dodací lhůty jsou uvedeny v čl. 7 těchto VOP.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura (daňový doklad) je přiložena v zásilce.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení jiného plnění či služby. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo dodat zboží Prodávajícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 30.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce a s lhůtami podle těchto VOP.

                                                                         5. Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité, neznečištěné a nepoškozené zboží, vrácené i s originální visačkou připevněnou k výrobku nejpozději do 14 dní ode dne jeho dodání kupujícímu, vyměníme za výrobek stejného kódu a stejné ceny, za jinou barvu, nebo velikost.
Výměna za jiný druh nebo typ zboží není možná. Pokud požadujete výměnu za jiný druh výrobku,musíte si vytvořit novou objednávku a nevyhovující zboží nám zaslat i s Vašim číslem účtu, na který chcete vrátit peníze. 
V rámci výměny nelze požadovat vrácení části kupní ceny, ledaže se prodávající a Kupující dohodnou jinak.
Zboží k vrácení a písemný požadavek na výměnu s přesným určením požadovaného zboží je třeba ve lhůtě výše uvedení zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu Prodávajícího:
Neywer s.r.o.
Fryčovice 646 
739 45 Fryčovice.
Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

Můžete také využít našeho formuláře pro výměnu a vrácení.


                                                      6. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodů

1.    V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) má Kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy kupní odstoupit, zboží vrátit a požadovat vrácení kupní ceny, a to do 14 dnů ode dne dodání zboží. Zboží a písemné odstoupení však musí Kupující odeslat na adresu Prodávajícího:
Neywer s.r.o.
Fryčovice 646
739 45 Fryčovice.

2.    V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude Prodávající přijímat.

3.    Vracené zboží musí být v zcela v původním stavu (oblečení neprané a nežehlené, nesmí být znečištěné či poškozené) a označeno původní identifikační etiketou zboží připevněnou k výrobku. Také je nutno doložit kopii dokladu o nabytí – fakturu.

4.    Pouhé vrácení zboží není řádným odstoupením od kupní smlouvy, vždy je třeba doručit i písemné oznámení o odstoupení do kupní smlouvy, a to současně s vrácením zboží nebo před vrácením zboží, vždy ale ve lhůtě podle odstavce 1. této smlouvy.

5.    Při splnění podmínek shora uvedených (řádné vrácení zboží a řádné doručení písemné oznámení o odstoupení) bude s Kupujícím, který je spotřebitelem, provedené finanční vypořádání - vrácením kupní ceny bezhotovostně převodem na účet.

6.    U smluv uvedených v čl. 1 nelze postupovat odstoupením podle tohoto článku. Postup podle tohoto článku není možný ani tam, kde se podle platných právních předpisů nejedná o spotřebitele.

Můžete také využít našeho formuláře pro výměnu a vrácení.

                                                                           7. Dodací lhůta


1.    Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se Prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 10 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena na max. 4 týdny pro dodání zboží přepravci, jestliže zboží momentálně není skladem a musí se vyrábět. U atypických výrobků a výrobků šitých na míru Kupujícího se může dodací lhůta prodloužit na 6 týdnů pro dodání zboží přepravci.

2.    Většina zboží je stále na skladě. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 10 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty, anebo je-li v tentýž den odevzdáno přepravci.


                                  8. Storno objednávky (odstoupení bez udání důvodů před expedicí zboží)

Každý Kupující může odstoupit od kupní smlouvy bezplatně (bez nutnosti hradit škodu), pokud svojí objednávku zruší odstoupením do 24 hodin od okamžiku objednání zboží, pokud zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na plnění smlouvy na straně Prodávajícího. Náklady se rozumí např. telefonické hovory s Kupujícím, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného přepravní společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

                                                          9. Odpovědnost za vady a reklamace

Reklamační formulář ke stažení ZDE

(ZBOŽÍ ZASLANÉ K REKLAMACI MUSÍ BÝT HYGIENICKY ČISTÉ! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.)

1.    Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

2.    Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

3.    Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

4.    Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

5.    Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

6.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady; zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

a.    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b.    se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c.    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
d.    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
a.    u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b.    na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
c.    u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
d.    vyplývá-li to z povahy věci.

8.    Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.

9.    Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil (běžné opotřebení, nesprávné používání, nesprávná údržba, změny a zásahy do věci apod.).

10.    Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
11.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a.    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b.    na odstranění vady opravou věci;
c.    na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d.    odstoupit od smlouvy.

12.    Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

13.    Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

14.    Kupující, který je spotřebitelem, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

15.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

16.    Pro všechny případy podstatného i nepodstatného porušení smlouvy platí:  

a.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Před dodáním nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
b.    Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

17.    Prodávající nenese odpovědnost za přepravní škody, proto je Kupující povinen při převzetí zásilky důkladně zkontrolovat, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamovat doručovateli při převzetí zásilky.

18.    Reklamované zboží nutné spolu s řádnou a s včasnou reklamací poslat Prodávajícímu nebo osobně přinést do provozovny Prodávajícího; reklamace musí obsahovat určení vady a určení kupní smlouvy (namísto určení kupní smlouvy postačí přiložení daňového dokladu vystaveného Prodávajícím). Není-li reklamace řádná (tj. při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci Kupujícího, kupní smlouvy, zboží a závady) bude započato reklamační řízení (vada bude reklamována) až po dodání všech nutných dokladů.

19.    Reklamace s reklamované zboží budou dodávány na adresu Neywer s.r.o. Fryčovice 646, 739 45 Fryčovice. Podrobné informace pro reklamování zboží lze získat na reklamační oddělení Prodávajícího na telefonu: +420 725 804 434.

20.    Reklamace bude vyřízena do třiceti dní ode dne řádné a včasné reklamace; v případě nutnosti prodloužení této lhůty bude Prodávající kontaktovat Kupujícího.

                                                                 10. Porušení kupní smlouvy

Pokud Kupující neodebere zboží, jak se zavázal (např. neoprávněně prohlásí, že ruší smlouvu a zboží nepřevezme) nebo jinak poruší Kupující smlouvu, je povinen uhradit Prodávajícímu vzniklou škodu (např. náklady na telefonické hovory se Kupujícím, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.).



                                                                              11. Servis

Za úplatu poskytuje Prodávající ke zboží servis i mimo režim odpovědnosti za vady. Servisní úkony je třeba dohodnout smluvně mezi Prodávajícím a Kupujícím.



                                                                  12. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2021 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na www.neywer.cz.